บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1906  

นาง วรรณลภัทร จันลาภา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

037271232

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว ประทุมมาศ บำรุงสงฆ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

037271232

@rice.mail.go.th

นางสาว วรรณิภา รุธิระวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

037-271232

[email protected]

นาง สุณี เจริญดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

037-271232

[email protected]

นาย สมชาย บุญมาก

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

037-271232

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


นางสาว มาลินี จันวรรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

037-271232

[email protected]

นางสาว เบญจมาส รสโสภา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

037-271232

[email protected]

นาย กิตติพงษ์ ศรีม่วง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

037-271232

[email protected]

นางสาว สุมิตรา จันเนียม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

037-271232

[email protected]

นางสาว นิลา ราซิดี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

037-271232

นางสาว พสชนัน ชัยวิริยะพงศ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

037-271232

นางสาว ธิดามาศ กำยาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

037-271232

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว น้ำผึ้ง มูลพฤกษ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

037-272232

นาย อดุลย์ อินทรประเสริฐ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

037-271232

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย พีระ ดุงสูงเนิน

037-271232

[email protected]