โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

22

 3

 4

 5

 

 

อัตรากำลังของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

ข้าราชการ 17 คน
ลูกจ้างประจำ 16 คน
พนักงานราชการ 41 คน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 23 คน
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 45 คน
รวม 143 คน