ผู้ชนะการเสนอราคา

1. ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ เพิ่มเติม