ประกวดราคา

120661ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เพิ่มเติม...

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เพิ่มเติม


ยกเลิก ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เพิ่มเติม


- ประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. เพิ่มเติม

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เพิ่มเติม

- ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกงานทดลองและข้าวเปลือกงานผลิตเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ เพิ่มเติม