บทบาทภารกิจ

ภารกิจของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

ด้านวิจัยและพัฒนา

     ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านพืชศาสตร์ ปรับปรุงการผลิตการอารักขาพืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปข้าว  ให้คำปรึกษาประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก

ด้านผลิตเมล็ดพันธุ์

     ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลัก

ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี

     พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ให้บริการวิชาการด้านข้าวและปัจจัยการผลิตในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ภารกิจอื่่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าว

1.  เป็นผู้แทนกรมการข้าวในระดับภูมิภาค

2.  ตรวจสอบและรับรองการผลิตข้าวตามระบบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

3.  ศูนย์บริการชาวนา

4.  งานวิจัยในพื้นที่ตามยุทธศาสตร์จังหวัด

5.  บริการทางด้านวิชาการ

6.  โครงการพระราชดำริ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการวิจัยและพัฒนาข้าวในนิเวศนาน้ำลึก มุ่งเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ของชาวนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์

1.  เป็นผู้นำการวิจัยและพัฒนาข้าวในนิเวศนาน้ำลึกมุ่งเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

2.  เป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าวในนิเวศนาน้ำลึกและนิเวศอื่นในพื้นที่รับผิดชอบ มุ่งเพิ่มผลผลิตและ คุณภาพเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรม

3.  เพื่อเพิ่มรายได้ของชาวนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี การจัดระบบการผลิต ส่งเสริมให้ชาวนาผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

1.  วิจัยและพัฒนาข้าวในนิเวศนาน้ำลึกและนิเวศอื่นในพื้นที่รับผิดชอบ

2.  ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด และพันธุ์หลัก

3.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนักส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชาวนา

4.  บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาข้าวกับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ

5.  ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตและคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม

6.  ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย