รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ

2

1

3

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และคณะข้าราชการ บุคลากรจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและศูนย์ปราจีนบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายหนังสือและถวายรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก