เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มต้นด้วยการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2518 เป็นสถานีทดลองข้าวปราจีนบุรี สังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ต่อมากรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ จึงยกฐานะสถานีทดลองข้าวเป็นศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี สังกัดสถาบันวิจัยข้าว เมื่อ พ.ศ. 2525 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยข้าวขึ้นน้ำและข้าวน้ำลึก พื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์และสถานีทดลองเครือข่ายคือ สถานีทดลองข้าวหันตรา (ปัจจุบันยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา) มี 12 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ พิจิตร นครนายก อ่างทอง ลพบุรี พิษณุโลก ปราจีนบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และสระแก้ว

ในปี พ.ศ. 2546 กรมวิชาการเกษตรได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานอีกครั้งโดยตั้งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 ให้เป็นหน่วยงานระดับรองจากกรมแต่อยู่ในส่วนภูมิภาค ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีก็ได้ย้ายมาสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออก มีการปรับโครงสร้างเพื่อแบ่งส่วนราชการใหม่อีกครั้ง โดยจัดให้มีการตั้งกรมการข้าวขึ้นในเดือนมีนาคม

ปี พ.ศ. 2549 ศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวข้องกับข้าวเป็นหลักจึงถูกโยกย้ายให้มา สังกัดกรมการข้าวทั้งหมด ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีจึงสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา