กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 10

24

นางสาวณัฐธภา  เสนานันท์สกุล

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 


25

นายอดุลย์  อินทรประเสริฐ

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน