กลุ่มวิชาการ

 9

 

18

นายพีระ  ดุงสูงเนิน

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 


 

-No picture-

 

นางสาวมาลินี  จันวรรณ์

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 


19

นางสาวทัสดาว  เกตุเนตร

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 


20

นางสาวเบญจมาส  รสโสภา

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 


21

นางสาวสุมิตรา  จันเนียม

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 


23

นางอุดมพรรณ  พรหมนารท

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน