ฝ่ายบริหารทั่วไป

 7

11

นายณัฏฐชัย  ศิริพานิชเจริญ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

  โทร. 08 1934 0050


  6

12

นายบุญธรรม  จันทรัตน์

ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร. 08 6145 0731


 

 13

นายปราโมทย์  คำปลิว

 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

โทร. 08 9008 4978


14

นายสมชาย  บุญมาก

ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

โทร. 08 6101 1450


15

นางสุณี  เจริญดี

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร. 08 9754 8184 


16

นางสาววรรณิภา  รุธิระวุฒิ

 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร. 09 4651 6241