ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

    วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี พร้อมบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ร่วมจัดงานศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ในวัน “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่งพระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ” เพื่อรำลึกถึงแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะและร่วมปล่อยลูกโป่งเทิดพระเกียรติ และร่วมลงมือเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ณ บริเวณนาข้าวฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และคณะข้าราชการ บุคลากรจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและศูนย์ปราจีนบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายหนังสือและถวายรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Read more

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีทุกท่าน ร่วมกันจัดงาน "ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน งานของพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเกี่ยวข้าวภายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 โดยมี นายวรพันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์...

Read more

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายอนิรุทธ์ ทินกร ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาโครงการ โครงการส่วนพระองค์บางแตน เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับนายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

Read more

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และบุคลากรทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรม  Big cleaning day โดยทำการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆศูนย์ ห้องทำงานและห้องปฏิบัติการ

Read more

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

ปีงบประมาณ 2564

เดือน ตุลาคม 2563

เดือน พฤศจิกายน 2563

เดือน ธันวาคม 2563

เดือน มกราคม 2564


 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เดือน ตุลาคม 2562

เดือน พฤศจิกายน 2562

เดือน ธันวาคม 2562

เดือน มกราคม 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เดือน มีนาคม 2563

เดือน เมษายน 2563

เดือน พฤษภาคม 2563

เดือน มิถุนายน 2563

เดือน กรกฎาคม 2563

เดือน สิงหาคม 2563

เดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ก.ย. 63


ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เดือน ตุลาคม 2561

เดือน พฤศจิกายน 2561

เดือน ธันวาคม 2561

เดือน มกราคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เดือน มีนาคม 2562

เดือน เมษายน 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เดือน มิถุนายน 2562

เดือน กรกฎาคม 2562

เดือน สิงหาคม 2562

เดือน กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ก.ย.62


ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน ตุลาคม 2560

เดือน พฤศจิกายน 2560

เดือน ธันวาคม 2560

เดือน มกราคม 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เดือน มีนาคม 2561

เดือน เมษายน 2561

เดือน พฤษภาคม 2561

เดือน มิถุนายน 2561

เดือน กรกฎาคม 2561

เดือน สิงหาคม 2561

เดือน กันยายน 2561

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ก.ย.61

 


ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เดือน ตุลาคม 2559

เดือน พฤศจิกายน 2559

เดือน ธันวาคม 2559

เดือน มกราคม 2560

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

เดือน มีนาคม 2560

เดือน เมษายน 2560

เดือน พฤษภาคม 2560

เดือน มิถุนายน 2560

เดือน กรกฎาคม 2560

เดือน สิงหาคม 2560

เดือน กันยายน 2560