ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายอนิรุทธ์ ทินกร ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาโครงการ โครงการส่วนพระองค์บางแตน เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับนายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

Read more

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และบุคลากรทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรม  Big cleaning day โดยทำการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆศูนย์ ห้องทำงานและห้องปฏิบัติการ

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

เพิ่มเติม...  (ใบสมัคร)


 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม...
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพิ่มเติม...
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร...

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง เพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง เพิ่มเติม...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง เพิ่มเติม...

1.  เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทาน จำนวน 1 อัตรา 

2. เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน โครงการศูนย์บริการและพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  จำนวน 1 อัตรา 


 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง เพิ่มเติม...

- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)

- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)


 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง เพิ่มเติม...

- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 

- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)

- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)  เพิ่มเติม...

- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  จำนวน 1 อัตรา 

- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)  จำนวน 2 อัตรา

- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จำนวน 1 อัตรา


 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ (รายเดือน) 2 อัตรา  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)  เพิ่มเติม...

    - เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ด้านการเงิน  1 อัตรา

    - เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์  1 อัตรา

    - เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ด้านปรับปรุงพันธุ์  1 อัตรา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ เพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ เพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง  เพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง เพิ่มเติม...