ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP ครบวงจร

Read more

ประกวดราคา

1. ประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. เพิ่มเติม

2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เพิ่มเติม

3. ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกงานทดลองและข้าวเปลือกงานผลิตเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ เพิ่มเติม