ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

    วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี พร้อมบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ร่วมจัดงานศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ในวัน “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่งพระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ” เพื่อรำลึกถึงแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะและร่วมปล่อยลูกโป่งเทิดพระเกียรติ และร่วมลงมือเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ณ บริเวณนาข้าวฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และคณะข้าราชการ บุคลากรจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและศูนย์ปราจีนบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายหนังสือและถวายรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Read more

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีทุกท่าน ร่วมกันจัดงาน "ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน งานของพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเกี่ยวข้าวภายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 โดยมี นายวรพันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์...

Read more

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายอนิรุทธ์ ทินกร ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาโครงการ โครงการส่วนพระองค์บางแตน เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับนายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

Read more

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และบุคลากรทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรม  Big cleaning day โดยทำการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆศูนย์ ห้องทำงานและห้องปฏิบัติการ

Read more